Členovia LSPO

paperhelp paper writing helpLaboratórium spracovania priemyselných odpadov vzniklo v rámci niekoľkoročnej spolupráce KNKaSO, TUKE a ŽP VVC s.r.o. v oblasti spracovania odpadov vznikajúcich v ŽP a.s.

Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov (v súčasnosti Ústav recyklačných technológií)

Knkaso

Katedra vznikla v roku 1954 pod pôvodným názvom Katedra kovohutníctva  a zlievarenstva. Katedra sa celoštátne špecializovala na hutníctvo neželezných kovov. V dôsledku spoločenského vývoja prešla viacerými formálnymi a obsahovými zmenami, čo viedlo k transformácii na súčasnú Katedru neželezných kovov a spracovania odpadov. Jej cieľom je pripraviť odborníkov pre hutnícku prvo – a druhovýrobu neželezných kovov s prihliadnutím na súčasné environmentálne požiadavky. Viac informácii o katedre nájdete na: www.tuke.sk/hf-knkaso  

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

ZPVVC

Spoločnosť bola založená ŽP a.s. dňa 1.8.2008. Nadväzuje na výskumno-vývojovú činnosť, ktorej bola v podniku ŽP a.s. vždy venovaná veľká pozornosť. V predošlom období bol výskum a vývoj koordinovaný výrobným a technickým riaditeľom a príslušné útvary boli na úrovni výskumu a vývoja, prípadne technického vývoja. Dosiahnuté výsledky sa premietli priamo do kvality a výrobných inovácií,vrátane investičného rozvoja ŽP a.s. . Vytvorením dcérskej spoločnosti ŽP VVC s.r.o. je zámer profesionalizácie výskumno-vývojovej činnosti s orientáciou na výrobný program ŽP a.s. ako aj ďalších firiem v rámci ŽP GROUP. V neposlednom rade sa predpokladá aj výskumno-vývojová činnosť pre externých zákazníkov. Cieľom je vybudovať výskumno-vývojové centrum s medzinárodnou akceptáciou. Súčasná výskumno-vývojová činnosť je definovaná v predmete činnosti. Viac informácii o ŽP VVC s.r.o nájdete na: www.zpvvc.sk

Laboratory of Processing Industrial Wastes was established withim the frame of long-term cooperation between KNKaSO, TUKE and ŽP VVC s.r.o. in the field of processing wastes generated in ŽP a.s..

Department of Non-ferrous Metals and Waste Treatment

Knkaso

The Department was founded in the year of 1954 as Department of Nonferrous Metals and Foundry. It was specialized on the metallurgy of non-ferrous metals in framework of whole Czechoslovakia. Due to social development it passed several formal and contentual changes what caused the transformation into present Department of Non-ferrous Metals and Waste Treatment. Its main target is to educate the experts for primary and secondary metallurgical production of non-ferrous metals taking into account environmental requirements. More information about the department available on: ww.tuke.sk/hf-knkaso  

ŽP Research and Development Centre 

ZPVVC

The company was founded by ŽP a.s. of August 1st, 2008. It continues in research and development activities, which have always been paid much attention to in ŽP a.s. In the preceding period, research and development was coordinated by the Production and Technical Director and relevant units were at the level of department for research and development or technological development. Achieved results were reflected directly in the quality and production innovation, including investment development of ŽP a.s..The purpose for setting up the subsidiary company ŽP VVC s.r.o. was to make research and development activity more professional, with the focus on the production portfolio of ŽP a.s., as well as other companies of the ŽP GROUP. Last but not least, the company is expected to provide research and development activities for external customers. The objective is to establish a research and development centre with international acceptance. Current research and development activity is defined in the scope of activities. More information available on: www.zpvvc.sk

paper writing buy essays write my paper term paper essaywriter lab report